Jesteś tutaj: » O archiwum » Statut

 STATUT
ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO LUBELSKIEGOZasady ogólne


§ 1

Archidiecezja Lubelska posiada własne archiwum, które nosi nazwę: Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Archiwum mieści się w Lublinie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2.


§ 2

Archiwum będące wydzieloną archidiecezjalną jednostką organizacyjną działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i partykularnego ustawodawstwa archidiecezjalnego oraz niniejszego statutu wraz z dołączonym do niego regulaminem.§ 3

Majątek Archiwum jest własnością Archidiecezji Lubelskiej.


§ 4

Archiwum używa pieczęci z napisem: Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie.

 

Cele i zadania


§ 5

Celem działalności Archiwum jest służenie Kościołowi i społeczeństwu przez nadzór i kształtowanie zasobu archiwalnego ukazującego dziedzictwo historii i kultury Kościoła, a w szczególności Archidiecezji Lubelskiej.§ 6

Archiwum spełnia następujące zadania:

 1. zabezpiecza, gromadzi, przechowuje i opracowuje materiały archiwalne,
 2. przeprowadza konserwację materiałów archiwalnych,
 3. udostępnia materiały archiwalne w granicach przewidzianych regulaminem,
 4. uwierzytelnia odpisy i wyciągi oraz poświadcza reprodukcje z materiałów archiwalnych,
 5. sporządza wypisy z akt personalnych,
 6. wykonuje czynności reprograficzne,
 7. udziela metodycznych porad i wskazówek w zakresie warunków oraz sposobu przechowywania akt w registraturach instytucji archidiecezjalnych, archiwach dekanalnych i parafialnych,
 8. przygotowuje pomoce archiwalne,
 9. współpracuje z kościelnymi i świeckimi instytucjami nauki i kultury,
 10. prowadzi prace naukowo-badawcze, wydawnicze, wystawiennicze i edukacyjne, w tym zwłaszcza z zakresu historii ustroju i organizacji instytucji kościelnych, archiwoznawstwa i krytycznej edycji źródeł.


Zasób archiwalny


§ 7

1. Na zasób Archiwum składają się materiały archiwalne historycznych instytucji kościelnych oraz archiwalia wytworzone przez aktualne instytucje kościelne Archidiecezji Lubelskiej, a w szczególności:

 1. Archiwum Diecezji Chełmskiej Obrządku Łacińskiego,
 2. akta Konsystorza Lubelskiego,
 3. akta Kurii Biskupiej w Lublinie,
 4. akta Kurii Metropolitalnej w Lublinie,
 5. Archiwum Kapituły Katedralnej Lubelskiej,
 6. zbiór duplikatów ksiąg metrykalnych parafii Archidiecezji Lubelskiej.

2. W zasobie Archiwum znajdują się:

 1. dokumenty pergaminowe i papierowe,
 2. księgi oprawne,
 3. poszyty,
 4. zbiory kartograficzne i dokumentacja techniczna,
 5. reprodukcje (fotokopie, mikrofilmy, taśmy magnetofonowe, płyty CD i DVD).


§ 8

1. Archiwum uzupełnia swój zasób przez przyjmowanie dokumentów i akt o znaczeniu wieczystym ze składnic akt (registratur) Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz innych jednostek archidiecezjalnych po upływie 20 lat od ich wytworzenia. Archiwum przyjmuje także duplikaty ksiąg metrykalnych sporządzonych zgodnie z wymogami prawa kościelnego.

2. Archiwum może powiększać zasób w drodze kupna, przyjmowania zapisów, darowizn i depozytów.

3. W uzasadnionych wypadkach Archiwum przyjmuje wybrane jednostki archiwalne z archiwów dekanalnych i parafialnych w celu dokonania ich konserwacji, jak również powierza własne materiały archiwalne wyspecjalizowanym instytucjom konserwatorskim.

4. Akta sądu kościelnego przechowuje składnica akt Sądu Metropolitalnego Lubelskiego.


Organizacja


§ 9

1. Archiwum podlega bezpośrednio Arcybiskupowi Lubelskiemu.

2. Arcybiskup mianuje i odwołuje dyrektora Archiwum, który w jego imieniu pełni w Archiwum stały zarząd administracyjny, techniczny i naukowy.

3. Arcybiskup lub osoba przez niego do tego pisemnie upoważniona zatrudnia do pracy w Archiwum wykwalifikowany personel archiwalny oraz pomocniczy.


§ 10

Dyrektor reprezentuje Archiwum na zewnątrz i kieruje całokształtem jego działalności, a zwłaszcza:

 1. odpowiada za zasób archiwalny i jego stan,
 2. czuwa nad realizacją celów i zadań statutowych,
 3. pełni nadzór nad działalnością poszczególnych agend Archiwum,
 4. sprawuje merytoryczne kierownictwo nad opracowaniem zasobu,
 5. przedstawia wnioski i propozycje dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem Archiwum i uposażeniem jego pracowników,
 6. składa Arcybiskupowi pisemne sprawozdania z działalności Archiwum statutowo raz w roku do końca pierwszego kwartału następującego po danym roku kalendarzowym, a także na każde wezwanie.

 

§ 11

Archiwum prowadzi pracownię naukową, konserwatorską i reprograficzną oraz dysponuje księgozbiorem podręcznym.


§ 12

Finansowanie Archiwum odbywa się z budżetu Archidiecezji Lubelskiej.

 
Copyright © 2012 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Monika Wawrzyniak.