Jesteś tutaj: » Udostępnianie » Regulamin

 REGULAMIN

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNEGO LUBELSKIEGO

 


§ 1

1. Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim, z wyjątkiem akt zastrzeżonych, są udostępniane wszystkim zainteresowanym w pracowni naukowej, po uzyskaniu zezwolenia dyrektora Archiwum na złożoną pisemną prośbę. W uzasadnionych wypadkach dyrektor może odmówić udostępnienia materiałów archiwalnych.

2. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych wymaga zgody Arcybiskupa Lubelskiego.

3. Archiwum nie wypożycza materiałów archiwalnych na zewnątrz.

4. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych względami merytorycznymi nie udostępnia się oryginałów archiwaliów, gdy Archiwum posiada ich mikrofilm lub kserokopię.

5. W prośbie o udostępnienie materiałów archiwalnych (formularz nr 1) należy podać:

  1. sygnaturę akt z jakich zamierza się korzystać,
  2. temat pracy i jej ramy chronologiczne lub cel wykorzystania materiałów,
  3. stanowisko i miejsce pracy użytkownika,
  4. adres zamieszkania użytkownika,
  5. zobowiązanie do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu,
  6. zobowiązanie do dostarczenia do Archiwum jednego egzemplarza opublikowanej pracy.

6. W wypadku, gdy zainteresowany korzystaniem z zasobu Archiwum nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, wymagane jest pismo polecające z uczelni, urzędu, instytucji, organizacji lub od własnego księdza proboszcza.

7. W celu zabezpieczenia interesów Archiwum oraz praw osób trzecich użytkownik materiałów archiwalnych oraz zamawiający usługi archiwalne winien złożyć pisemne oświadczenie o wykorzystaniu materiałów lub ich kopii w sposób niesprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich (formularz nr 2).

8. Na podstawie złożonej prośby wydawany jest odpłatnie identyfikator użytkownika zasobu archiwalnego, ważny przez rok od pierwszej wizyty.

 

§ 2

1. Pracownia naukowa czynna jest codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt państwowych i kościelnych w godzinach od 9.30 do 13.30. W okresie od 15 lipca do 31 sierpnia pracownia naukowa jest nieczynna.

2. Archiwum prowadzi ewidencję użytkowników oraz ewidencję materiałów udostępnionych. Przed otrzymaniem zamówionych materiałów archiwalnych użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do księgi ewidencyjnej.

3. Osoby, które otrzymały zgodę na korzystanie z archiwaliów są równocześnie uprawnione do korzystania z księgozbioru podręcznego Archiwum.

 

§ 3

1. Użytkownik zobowiązany jest zachować dbałość o wyposażenie pracowni naukowej.

2. Okrycie wierzchnie, teczki i torby użytkownik winien pozostawić w szatni.

3. Do pracowni naukowej nie wolno wnosić przedmiotów i substancji (w tym artykułów spożywczych) mogących spowodować uszkodzenia dokumentów.

4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zasobu pracownik dyżurny może przeprowadzić kontrolę przedmiotów wnoszonych i wynoszonych przez użytkownika.

5. W Archiwum obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 

§ 4

1. Podstawę do sprowadzenia materiałów archiwalnych z magazynu do pracowni naukowej stanowi zamówienie rewers (formularz nr 3). Przy jego wypełnianiu należy podać nazwę zespołu archiwalnego i sygnaturę jednostki.

2. Przed złożeniem zamówienia użytkownik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz identyfikatora użytkownika zasobu archiwalnego.

3. Dyżurny pracownik Archiwum przyjmuje od użytkownika zamówienia na archiwalia i udostępnia materiały oraz udziela użytkownikowi niezbędnych informacji i wyjaśnień.

4. Jednostki archiwalne należy zamawiać pojedynczo. Użytkownik może korzystać na bieżąco z jednej jednostki archiwalnej. Kolejna zamówiona jednostka jest dostarczana po zwrocie poprzedniej. Dziennie udostępnianych jest nie więcej niż 5 jednostek aktowych. W szczególnych, indywidualnych przypadkach, za zgodą dyrektora Archiwum dopuszcza się odstąpienie od dziennych limitów.

 

§ 5

1. Użytkownik zobowiązany jest do troski o stan fizyczny i bezpieczeństwo otrzymanych materiałów.

2. W pracowni należy korzystać z otrzymanych białych bawełnianych rękawiczek.

3. Nie należy zmieniać porządku układu udostępnionych archiwaliów.

4. Sporządzanie notatek możliwe jest jedynie przy użyciu komputera przenośnego, innego urządzenia elektronicznego lub ołówka.

5. Zabrania się umieszczania komputerów przenośnych i innych urządzeń elektronicznych na materiałach archiwalnych, jak również sporządzania notatek na papierze położonym bezpośrednio na archiwaliach, z wyjątkiem wykonywania odrysów np. z map i planów.

6. Nie wolno zamieszczać notatek, znaków lub uwag na wykorzystywanych materiałach.

 

§ 6

1. Użytkownik powinien korzystać z materiałów w sposób niezakłócający pracy innych osób.

2. Nie należy udostępniać otrzymanych materiałów archiwalnych innym osobom znajdującym się w pracowni naukowej.

3. Po zakończeniu kwerendy użytkownik zobowiązany jest osobiście zwrócić udostępnione materiały archiwalne dyżurującemu pracownikowi, który sprawdza stan zachowania archiwaliów.

4. Przy zwrocie archiwaliów użytkownik winien poinformować odbierającego je pracownika bądź o ich wycofaniu do magazynu, bądź o ich pozostawieniu do ponownego wykorzystania. Materiały mogą być odłożone na okres jednego tygodnia.

 

§ 7

1. Zabrania się samodzielnego reprodukowania materiałów archiwalnych przy użyciu aparatu fotograficznego lub w jakikolwiek inny sposób. Na zamówienie użytkownika w Archiwum świadczone są usługi reprograficzne.

2. W zamówieniu na usługę reprograficzną (formularz nr 4) należy podać: nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę jednostki oraz numer strony lub karty bądź też w inny sposób jednoznacznie określić, które fragmenty mają być skopiowane.

3. Zgodę na wykonanie usługi reprograficznej wydaje dyrektor Archiwum, który może jej odmówić w związku z ryzykiem uszkodzenia materiałów archiwalnych bądź brakiem możliwości wykonania usługi z powodów technicznych lub organizacyjnych.

4. W szczególnych wypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez użytkownika własnego urządzenia kopiującego w celu dopełnienia usługi reprograficznej, której wykonanie przekracza możliwości pracowni znajdującej się w Archiwum.

5. Kopie wykonywane są zasadniczo dla potrzeb własnych użytkownika. Warunkiem publikacji lub prezentacji wykonanych kopii jest otrzymanie przez użytkownika zgody dyrektora Archiwum z określeniem sposobu i czasu ich wykorzystania.

 

§ 8

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.

2. W kwestiach porządkowych nieobjętych regulaminem użytkownik winien stosować się do poleceń pracownika.

3. Nieprzestrzeganie regulaminu lub niestosowanie się do poleceń pracownika Archiwum może pociągnąć za sobą stałe lub czasowe cofnięcie zezwolenia na korzystanie z archiwaliów.

 
Copyright © 2012 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Monika Wawrzyniak.